Bemiddelingskantoor Celine Mouton

"In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden." Albert Einstein

Celine Mouton is erkend bemiddelaar. Zij mag aldus in alle zaken (sociale zaken, burgerlijke zaken....) bemiddelen maar zij heeft verder ook een bijkomende specialisatie in familiezaken.

Omgaan met conflicten zonder externe hulp is niet eenvoudig.

Geef de beslissing over uw discussie niet uit handen maar kom samen tot een uitkomst. Zo kan heel wat overbodig lijden vermeden worden.

Bemiddeling is een manier om conflicten op te lossen. De betrokken partijen zoeken samen naar oplossingen die voor beiden aanvaardbaar zijn dit onder begeleiding van een daartoe opgeleide onpartijdige derde, de bemiddelaar. Ze gaan zelf op zoek naar oplossingen in plaats van hun conflicten voor te leggen aan een rechter.

De bemiddelaar begeleidt de gesprekken die volgens bepaalde regels verlopen. Zij stelt vragen, waarbij zij ervoor zorgt dat elke partij voldoende aan het woord komt om hun zorgen en wensen te uiten. Zij biedt zelf geen oplossingen aan en dringt geen oplossingen op. Zij is onpartijdig en zorgt dat het evenwicht tussen de partijen bewaakt wordt.

De bemiddeling kan worden opgestart na verzending door de rechtbank doch kan ook op initiatief van de betrokken partijen.

Op deze manier kan bemiddeling een grote meerwaarde betekenen bij onder andere

  • Relatiebreuk, echtscheiding,
  • conflicten over kinderen tussen ex-partners,
  • conflicten tussen ouders en (volwassen) kinderen,
  • erfenisconflicten,
  • conflicten in nieuw samengestelde gezinnen.,
  • burenruzies,
  • conflicten onder collega's,
  • pesten op school,
  • ...

Juridisch onderbouwd

Door onze jarenlange ervaring in het personen- en familierecht bent u er op ons kantoor van verzekerd dat u tijdens het bemiddelingsproces uitgebreid en correct geïnformeerd wordt zodat u wel overwogen beslissingen kunt nemen.

Heldere en duidelijke aanpak

Aan de hand van een duidelijk stappenplan zorgt advocaat-bemiddelaar Celine Mouton ervoor dat elke partij perfect weet waar hij of zij aan toe is.

Stap 1

Het intakegesprek is een verkennend gesprek waarin we u uitleggen wat bemiddeling is. Ze licht u het uurloon en de werkwijze toe, overloopt het bemiddelingscontract en geeft u een opsomming van de documenten die we nodig hebben.

Partijen gaan kort het probleem schetsen en de standpunten polariseren.

Stap 2

Om de 2 à 3 weken voorzien we een samenkomst. Het is belangrijk om voldoende tijd te laten voor reflectie maar bij hoogdringendheid is het vanzelfsprekend mogelijk om sneller af te spreken.

De bemiddelingsgesprekken duren nooit langer dan anderhalf uur zodat iedereen er maximaal de aandacht kan bij houden.

De bemiddelaar zal elk van de partijen zijn visie en standpunt over het voorliggende geschil beluisteren en nagaan of dit goed begrepen werd zo door de bemiddelaar als door de partijen. Zo kunnen eventuele misvattingen en communicatiestoornissen weggewerkt worden. Door het duidelijk scheiden van de inhoud van het geschil van de ruis veroorzaakt door emoties en vooroordelen zullen partijen zich bewust worden van het werkelijke probleem waarvoor een oplossing zal moeten gezorgd worden.

Vanuit de standpunten van partijen zal de bemiddelaar op basis van de aanbreng van de partijen verduidelijken wat de noden en de belangen zijn van iedere partij.

Uiteindelijk zullen partijen rekening houdende met het gemeenschappelijk belang samen uitkomen op de oplossing is die het best tegemoet komt aan hun noden en belangen.

Stap 3

Wanneer partijen tot een oplossing zijn gekomen voor hun probleem maken we een ontwerp van overeenkomst op. We lezen met u de ganse tekst door, passen deze aan uw eventuele opmerkingen aan en gaan dan over tot finale ondertekening.

Indien nodig zal een notaris nadien tussenkomen of wordt de overeenkomst ter homologatie voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.


Tarieven

De tarieven voor een bemiddeling kan u raadplegen onder het luik "tarieven" dat u op deze website terugvindt.