Tarieven bemiddeling

Transparantie in vertrouwen

Sinds 01.01.2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan het tarief van 21% BTW. De onderstaande tarieven zijn exclusief btw!

De erelonen zullen vastgesteld worden op basis van een forfait van 50,00 EUR PER PARTIJ PER UUR.

Deze bedragen gelden voor elke tussenkomst voor, tijdens of na de bemiddelingsbijeenkomst.. De bemiddelaar mag voorschotten op ereloon en onkosten vragen gedurende de bemiddeling.

Partijen betalen elk een gelijk deel van de honoraria en de kosten van de bemiddelaar.

1. Erelonen en kosten (behouden andersluidende overeenkomst)

Verplaatsing en wachttijden rechtbank (per uur)

€75,00

Dossierrechten (boekhouding, telefoon, port, fax, vaste

bureaukosten...) (tarief per dossier)

€100,00

Tekstverwerking brieven (prijs per pagina)

€10,50

Tekstverwerking procedurestuk (prijs per pagina)

€10,50

Verplaatsingskosten (per km)

€0,60

Gebruik griffiebon (per bon)

€1,25

Zwart-wit kopie (per kopie)

€0,30

Kleurenkopie (per kopie)

€1,00

Urgentietarief

+ 50%

Lichten van attesten, akten, aangetekende zending...

Prijs van het stuk

Indien een gepland bemiddelingsgesprek later dan 48 uur voor de geplande datum wordt afgezegd, of niet wordt afgezegd, wordt hiervoor een "no-show-forfait" aangerekend van 70 euro. Voor aanvang van de eerste bemiddelingssessie wordt een voorschot gevraagd van 50 EURO PER PARTIJ (exclusief BTW). Familiale bemiddelingen genieten BTW-vrijstelling. Dit voorschot dient 1 week voor de eerste bemiddelingssessie betaald worden op rekening BE27 3631 8421 6073 met als mededeling "Naam- voornaam BemiddelingCM".

Om de juiste transparantie te kunnen bieden aan cliënten wordt er met provisies (voorschotten) gewerkt. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan op het einde van het dossier.

Een voorafgaandelijke raming van kosten en erelonen is niet mogelijk gezien elke zaak verschillend is en ook de tussenkomsten in elke zaak van andere aard zijn.


2. Pro deo (juridische tweedelijnsbijstand)

Als je niet over de nodige middelen beschikt kan je genieten van gratis bemiddeling. Net zoals je een pro Deo-advocaat kan krijgen voor gerechtelijke procedures kan je rechtsbijstand krijgen voor bemiddeling. De voorwaarden zijn min of meer dezelfde, de procedure is echter anders.

Bij goedkeuring is jouw aandeel in de bemiddeling in principe kosteloos. De bemiddelaar kan jouw aandeel in de kosten immers aanrekenen aan de rechtbank.

Inkomstengrenzen
Om te kunnen genieten van rechtsbijstand mag je netto-inkomen niet te hoog zijn. Het is afhankelijk van het aantal personen (kinderen) ten laste. De tarieven worden jaarlijks aangepast. De juiste tarieven kan je vinden op volgende website: https://familialebemiddeling.net/inkomstengrenzen. Kinderbijslag wordt niet als inkomen gerekend, (ontvangen en/of te betalen) onderhoudsbijdragen wel. Als je bijzondere kosten hebt of schulden kunnen die ook van je inkomsten afgetrokken worden. Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld kosten voortspruitend uit ziekte of handicap van jezelf of één van de kinderen.

Kinderen

Als de bemiddeling een (echt)scheiding of ouderschapsovereenkomst betreft, worden de kinderen beschouwd als volledig ten laste van iedere partner, ongeacht waar de kinderen op het ogenblik verblijven en of jij en je partner nog samenwonen of niet. Kinderen die inkomsten hebben uit arbeid worden ook als persoon ten laste beschouwd doch hun netto-inkomen wordt wel bij dat van jou bijgeteld.

Wat met het inkomen van mijn partner ?

Als het een bemiddeling betreft tussen jou en je partner, wordt het inkomen van je partner niet in aanmerking genomen. Dat komt omdat jullie tegenstrijdige belangen hebben. Jullie worden beiden beschouwd als een alleenstaande met kinderen ten laste.


3. Rechtsbijstand

Net zoals een belangrijk aantal gerechtsprocedures kunnen ook bemiddelingen ten laste genomen worden in het kader van uw rechtsbijstandverzekering. Dit kunnen we samen met u nagaan via uw rechtsbijstandverzekering.